วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

การอ่างเก็บน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำพระราม ๙ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี


จังหวัดปทุมธานี


ประวัติความเป็นมา  

             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้ มูลนิธิชัยพัฒนา 

สำหนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(สำนักงานกปร.) รับที่ดินซึ่งรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ตินรสูลานนท์ 

น้อมถวายฯประมาน 3,000 ไร่                สภาพทั่วไป 

      โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 ตั้งอยู่ที่ทางด้านใต้ของจังหวัดปทุมธานี มีอาณาเขตครบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 2 อำเภอ คือ อำเภอ   คลองหลวง อำเภอธัญบุรี โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 2,580 ไร่ หรือ ประมาน 4,128 ตารางกิโลเมตรประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

1.    สามารถเก็บกักน้ำไว้ในสระเก็บน้ำพระราม 9 ได้ จำนวนประมาน 

17ล้านลูกบาศก์เมตร

2.    สามารถจัดส่งน้ำให้เกษตรกร เพื่อใช่ทำนาปรัง และการเพาะ

ปลูกพืชต่างๆ

3.    สามารถใช่เป็นแหล่งเก็บน้ำเน่าเสียตามลำคลองต่างๆ

4.    สามารถใช่เป็นแหล่งเก็บน้ำในฤดูนำหลากได้บางส่วน


อ่างเก็บน้ำพระราม 9 


ศาลาริมน้ำ อ่างเก็บน้ำพระราม 9